Kursa docētājs:

VALTERS NEGRIBS

 

Sanskrits ir valoda, kurā sarakstīti vairums Senās un Viduslaiku Indijas reliģijas, filosofijas un literārie teksti. Tā kā sanskrits ir viena no senākajām zināmajām indoeiropiešu valodām, tā studijas būs noderīgas ne tikai Senās Indijas kultūras pētniekiem un interesentiem, bet arī klasiskajiem un baltu filologiem.

Klasiskā sanskrita nodarbību mērķis ir sagatavot studentus sanskrita tekstu lasīšanai oriģinālvalodā.

Pirmajā studiju gadā (Sanskrits I un Sanskrits II) studenti apgūs sanskrita gramatikas pamatus pietiekamā līmenī, lai varētu sākt lasīt sanskrita tekstus.

Otrajā studiju gadā (Sanskrits III un IV) studentiem būs iespēja nostiprināt gramatikas zināšanas un vingrināties dažāda žanra sanskrita tekstu lasīšanā. Lasāmie teksti tiks izvēlēti ņemot vērā studentu intereses, taču paturot prātā mērķi apgūt dažāda žanra un stila literatūru.

 

 

Pēc kursa apgūšanas klausītāji spēs:

  1. Lasīt un rakstīt devanāgarī rakstībā
  2. Spēs saprast un tulkot vienkāršus tekstus sanskritā ar vārdnīcas palīdzību
  3. Tiks iepazīstināti ar sanskrita pētniecības tradīciju Rietumu universitātēs un tajā izmantoto sanskrita skaņu transliterāciju latīņu burtiem, kā arī nozīmīgākajām sanskrita vārdnīcām.
  4. Būs paplašināts savs vispārlingvistiskais redzesloks.

 

 

Par pasniedzēju:

Valters Negribs apguvis sanskritu Londonas Universitātes Āzijas un Āfrikas Studiju skolā (School of Oriental and African Studies), iegūstot bakalaura grādu reliģiju pētniecībā un sociālantropoloģijā un maģistra grādu jogas un meditācijas studijās ar Piroza Mehtas stipendijas atbalstu.

 

Valters turpina sanskrita studijas doktorantūrā Oksfordas Universitātē, tādēļ nodarbības tiks pasniegtas, izmantojot Skype un elektronisko tāfeli.

 

Praktiskā informācija:

Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Summu iespējams maksāt divās daļās.

Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic vienu nedēļu pirms kursa sākuma.

Otrā iemaksa jāveic ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no pirmās iemaksas.

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu
un atsūtiet mums uz e-pastu: indija@lu.lv, pievienojot pases / ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta,
veiciet maksājumu ar pārskaitījumu:

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586

(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)

IBAN LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
Savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Sanskrits I

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

KLASISKAIS SANSKRITS

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010