Kursa docētājs:

Mg. Philol./Dr. Hist. Imants Ļaviņš

 

Lai gan tradicionālos priekšstatos valda uzskats, ka Zīda ceļš ir bijis viens, patiesībā tas ir vesels sauszemes un ūdensceļu sazarots tirdzniecības ceļu tīkls, kas savā starpā savienojis Āziju, Vidējos Austrumus un Eiropas zemes. Zīda ceļu var uzskatīt par pirmā globalizācijas laikmeta instrumentu, kas pavēra iespējas straujai cilvēces attīstībai un dažādu ideju, kultūru, zinātņu un tehnoloģiju sinerģijai. Mūsdienās šo divu vārdu Zīda ceļš savienojums ieguvis spilgta simbola nozīmi, domājot, rakstot un runājot par dažādu pasaules kultūru mijiedarbību. Kursa ietvaros Zīda ceļa nozīme tiks analizēta no dažādiem viedokļiem: vēstures, mākslas, reliģijas, antropoloģijas, tirdzniecības, ceļojumu literatūras, kā arī mūsdienu politisko notikumu skatījuma aspekta.

Pēc kursa apgūšanas students orientējas Zīda ceļa, attīstības etapos un tendencēs. Pārzina tā lomu un nozīmi cilvēces attīstībā un dažādu ideju, kultūru, zinātņu un tehnoloģiju apmaiņā. Tiek dotas priekšzināšanas par tā lomu vēstures, mākslas, reliģijas, antropoloģijas, tirdzniecības, ceļojumu literatūras, kā arī mūsdienu politisko notikumu skatījuma aspektā.

 

Kursa docētājs: Imants Ļaviņš ir absolvējis Latvijas Universitāti un ieguvis humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē, humanitāro zinātņu maģistra grādu orientālistikā (Mg. philol.) un vēstures doktora zinātnisko grādu (Dr. hist.) vispārīgajā vēsturē. Veicis pētniecisko darbu no 2007. līdz 2015. gadam bibliotēkās, arhīvos un muzejos (Turcijā, Itālijā, Vācijā, Gruzijā un Lielbritānijā); bijis izdevniecības Taylor & Francis žurnāla „International Journal of Cartography” recenzents un ir profesionālās apvienības ICA Commission on the History of Cartography dalībnieks.

 

Praktiskā informācija:

Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Vienā apmeklējuma reizē būs 2 nodarbības, t.i., paredzētas 16 apmeklējuma reizes.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

 

Maksa par kursu:

160,00 EUR klausītājiem;

132,23 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

 

Summu iespējams maksāt divās daļās.

Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic vienu nedēļu pirms kursa sākuma.

Otrā iemaksa jāveic ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no pirmās iemaksas.

 

Lai pieteiktos studijām:

1. Aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu
un atsūtiet mums uz e-pastu: indija@lu.lv, pievienojot pases / ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija”
un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. Pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta,
veiciet maksājumu ar pārskaitījumu:

 

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586

(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)

IBAN LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

Maksājuma mērķī norādīt:
Savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Zīda ceļa kultūra, vēsture un ģeogrāfija

 

Ja ir nepieciešams rēķins, lūdzam par to informēt pirms maksājuma veikšanas.

 

3. Pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu
(internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv

 

4. Parakstiet studiju līgumu.

 

Laipni gaidām studiju programmā!

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Pa e-pastu: indija@lu.lv

Pa tālr.: +371 24821433 | Andra Elvika |

 

ZĪDA CEĻA KULTŪRA,
VĒSTURE UN ĢEOGRĀFIJA

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010